Giọng nước ngoài


1 Alizabeth Tiếng Anh
2 Millenia Tiếng Anh
3 michael Tiếng Anh
4 Cát Tiên Tiếng Anh
5 Uyên Minh

Tiếng Anh
6 Tâm Minh Tiếng Anh
7 Điền Anh Tiếng Anh
8 Thiên Phước Tiếng Anh
9 Phương Thảo tiếng Pháp
10 Bạch Trân Tiếng Trung